Betingelser og vilkår eKurs Norge AS

Gjelder fra 28. april 2020

Ekursnorge.no er en online kurs og e-læringsportal integrert med et såkalt LMS som er forkortelse for Learning Management System (Tjenesten) der du kan kjøpe kurs og undervisning for å øke din kompetanse. Et kurs vil typisk bestå av tekst og video satt sammen i ulike moduler som gjøres tilgjengelig på internett.

Når du (Kunden) har inngått en avtale med eKurs Norge AS (Selskapet), vil du kunne få tilgang til Tjenesten. Kursene varierer i pris og innhold. For mer informasjon om hva du har kjøpt, gå til «Min side».

Ved å bestille vår Tjeneste anses du for å ha godtatt våre salgsbetingelser som beskrevet under.

SALGSBETINGELSER

Disse salgsbetingelsene utgjør en bindende kontrakt mellom Kunden og Selskapet som regulerer Kundens rettigheter og forpliktelser knyttet til Tjenesten som leveres av Selskapet.

Av og til kan vi gjøre endringer i Tjenesten og Salgsbetingelsene. Vi vil varsle deg om slike endringer, jf. punkt 15 nedenfor. Ved å fortsette å bruke Tjenestene etter endringene, godtar du endringene.

Videre godtar du at din elektroniske signatur har samme rettsvirkning som om du signerte kontrakten personlig.

1. DEFINISJONER

Tjenesten – referer til Nettstedet, alt dets innhold, funksjoner og funksjonalitet (inkludert men ikke begrenset til, all informasjon, programvare, tekst, grafikk, bilder, video, lyd og strømbare filer), samt support fra Selskapets personell.

Nettstedet – referer til nettstedet ekursnorge.no som er eid av Selskapet.

Selskapet – refererer til eKurs Norge AS.

Kunden – referer til den juridiske person som kjøper tilgang til Tjenesten.

Salgsbetingelsene eller vilkår – refererer til disse Salgsbetingelsene og vilkår, inkludert oppdateringer av disse.

Effektiv dato – referer til den dato da Selskapet bekrefter Kundens rett til å bruke Tjenesten.

Sluttdato – referer til den dato da Kundens tilgang til tjenesten opphører.

Virus – betegner ethvert element eller enhet (inkludert eventuell programvare, kode, eller fil) som er utviklet for å forhindre, svekke eller på annen måte påvirke driften av enhver programvare, maskinvare, nettverk eller teletjeneste.

2. INFORMASJON OM SELSKAPET

Ekurs Norge AS er et norsk privat aksjeselskap med organisasjonsnummer 924 914 556 som driver ekursnorge.no, og kan kontaktes på hei@ekursnorge.no.

3. KUNDENS MYNDIGHET TIL Å SIGNERE

Kunden må ha fylt 18 år for å kunne signere disse vilkårene, og ved å godta disse vilkårene bekrefter Kunden at han eller hun har fylt 18 år.

4. REGISTRERING

For å bruke Tjenesten må Kunden ha en gyldig konto som opprettes gjennom å fylle ut nødvendig informasjon i registreringsskjemaet på Nettsiden. Selskapets innsamling og lagring av Kundens personopplysninger reguleres i Selskapets personvernerklæring som er tilgjengelig på Nettsiden.

Kunden er ansvarlige for å hemmeligholde brukernavn og passord og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres på sin konto.

Kunden godtar å:

(a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene i registreringsskjemaet, og

(b) opprettholde og raskt oppdatere registrerings data for holde dem sanne, nøyaktige og fullstendige,

(c) straks informere Selskapet om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på sikkerheten, og

(d) logge ut fra sin konto ved slutten av hver arbeidsøkt.

Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å verifisere opplysningene gitt av Kunden. Men hvis Selskapet finner, eller bare har mistanke om at ovennevnte opplysninger er usanne, unøyaktige, uaktuelle eller ufullstendige, kan Selskapet suspendere eller avslutte Kundens konto og nekte enhver nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten.

Selskapet kan ikke og vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av Kundens unnlatelse av å overholde denne delen av Kjøpsvilkårene.

5. KUNDENS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

  • Vilkårene gir Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar, og ikke-underlisensbar rett til å få tilgang til Tjenesten. Det at Selskapet gir en slik tilgang til Tjenesten betyr ikke at Selskapet forplikter seg til å opprettholde Tjenesten i sin nåværende form. Selskapet kan oppgradere, modifisere, endre eller forbedre Tjenestene, så lenge dette er ikke skadelig for Kunden sin bruk av Tjenesten. Ved vesentlige endringer vil Kunden motta et forhåndsvarsel innen rimelig tid (med mindre endringen følger av forhold utenfor Selskapets kontroll, i så tilfelle vil Selskapet forklare årsaken til endringene så snart det er praktisk mulig).
  • Kunden samtykker i å overholde alle vilkårene, samt regler om bruk av Tjenesten som publiseres av Selskapet på Nettstedet. Selskapet forbeholder seg retten til å nekte Kunden tilgang til Tjenesten hvis Kunden har unnlatt å overholde disse vilkårene.
  • Kunden godtar at Selskapet etter eget skjønn kan, men ikke har noen forpliktelse til, å overvåke Tjenesten eller deler av den for å føre tilsyn med at disse Kjøpsvilkårene blir overholdt.
  • Kunden lover, aksepterer og samtykker i at:

5.1. tilgangsrettigheter ikke overføres til tredjeparter;

5.2. bruk av Tjenesten skjer uten at det overføres virus;

5.3. det ikke er tillatt å leie ut, lease, viderelisensiere, videreselge, distribuere, overføre, kopiere eller endre Tjenesten eller noen av dens komponenter;

5.4. det Ikke er lov å oversette, dekompilere, eller på annen måte prøve å kopiere kildekoden til Tjenesten;

5.5. det ikke er lov til å reprodusere, distribuere, endre, lage avledede produkter av, vise offentlig, fremføre offentlig, republisere, laste ned, lagre eller overføre Tjenesten eller deler av den;

5.6. det ikke er lov å slette eller endre merking av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter fra originaler eller kopier av materiale som inngår i Tjenesten;

5.7. det er Kundens ansvar ene og alene å anskaffe, installere, drifte og vedlikeholde maskinvare, programvare, nettverkstilkoblinger og telekommunikasjonsforbindelser som er nødvendig for å få tilgang til og bruke Tjenesten;

5.8. kunden ikke vil bruke Tjenestene på noen måte, eller utnytte noe innhold, data, maskinvare, programvare eller annet materiale, som krenker eller bryter noen patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart, eller som utgjør en ærekrenkelse, injurie, invasjon av privatliv, eller brudd markedsføringsloven eller andre tredjeparts rettigheter, eller som er truende, trakasserende eller skadelig for Selskapet og/eller tredjeparter.

6. ANGRERETTEN

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven) gir forbrukere i utgangspunktet 14 dagers angrerett på produkter og tjenester kjøpt. Ved ditt uttrykkelige samtykke og din aksept ovenfor ved å huke av i boksen, samt utsendt bekreftelse per e-post fra Selskapet, bortfaller angreretten i det leveringen av Tjenesten begynner.

7. TILGJENGELIGHET

Kunden erkjenner og er kjent med at høy datatrafikk på Internett kan føre til forsinkelser for framvisning og nedlasting av informasjon fra Tjenesten og skal følgelig ikke holde Selskapet ansvarlig for forsinkelser som er vanlig i forbindelse med bruk av Internett. Kunden aksepterer også at Tjenesten ikke vil være tilgjengelig på en kontinuerlig tjuefire timers basis på grunn av slike forsinkelser eller forsinkelser forårsaket av Selskapets oppgradering, modifikasjon, eller standard vedlikehold av Tjenesten.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Tjenesten og Nettstedet er eid av Selskapet, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale, og er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patenter.

Ingen immaterielle rettigheter overføres til Kunden i forbindelse med kjøp av tilgang til Tjenesten.

Selskapets navn, firmalogo, og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for Selskapet, Tjenesten, Nettstedet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Kunden kan ikke bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra Selskapet. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord som benyttes i Tjenesten er varemerker til de respektive eierne.

9. SELSKAPETS FORPLIKTELSER

Selskapet vil bestrebe seg på å holde Tjenesten tilgjengelig, med unntak av planlagt vedlikehold og nødvendige reparasjoner, og med unntak av avbrudd som skyldes forhold utenfor Selskapets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure (som definert nedenfor). Det foregående gjelder ikke for eventuelle avvik som skyldes bruk av tjenestene i strid med Selskapets instrukser, eller modifikasjon av Tjenesten utført av andre enn Selskapets ansatte eller godkjente leverandører. Hvis Tjenesten er utilgjengelig av andre årsaker enn de som er beskrevet i det foregående, vil Selskapet for egen regning gjøre alle rimelige kommersielle anstrengelser for omgående å gjøre Tjenesten tilgjengelig igjen, eller gi Kunden en alternativ måte å oppnå ønsket resultat av Tjenesten.

Du kan se innhold hovedsakelig i det landet der du registrerte kontoen din, og kun i områder hvor vi tilbyr tjenestene våre og har lisensiert dette innholdet. Innholdet som er tilgjengelig for visning vil variere etter geografisk område og vil endres fra tid til annen.

Antallet enheter som du kan se på samtidig er avhengig av hvilket abonnement du har valgt.

Selskapet kan velge å gjøre noe innhold tilgjengelig for midlertidig nedlasting og avspilling uten nett på enkelte støttede enheter. Begrensninger gjelder, herunder restriksjoner for mengden innhold tilgjengelig uten nett per konto, det maksimale antallet enheter som kan inneholde innhold tilgjengelig uten nett, innenfor hvilken tidsramme du må begynne å se på innhold tilgjengelig uten nett og hvor lenge innhold tilgjengelig uten nett forblir tilgjengelig.

Innholdet i tjenesten vil endre seg over tid. Selskapet står fritt til å fjerne, og legge til, nytt innhold til enhver tid.

10. BETALING

Kunde betaler, og betaling skjer, gjennom den valgte betalingsmetoden ved kassen i handlekurven. Betalingsmetoden, og selve den tekniske betalingsløsningen, er levert av Bambora. Vi tilbyr gjennom Bambora vanlig kortbetaling som f.eks. bankkort med Visa, Vipps betaling og faktura/delbetaling. Kunde får tilgang til kurset umiddelbart etter betalingen i kassen. Kortet belastes øyeblikkelig.

Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på Tjenestens innhold og det enkelte kurs. Ved eventuelle prisendringer, vil vi varsle deg som Kunde før kjøp. Prisendringer trer uansett i kraft før et kjøp finner sted slik at Kunde alltid er opplyst om den reelle pris på forhånd.

11. VARIGHET AV TILGANG OG OPPSIGELSE

Tilgang til Tjenestens innhold og det enkelte kurs gjelder for 12 måneder av gangen regnet fra kjøpsdato.

Betalingene kan ikke refunderes, og vi tilbyr ingen refusjon eller kreditt for påbegynt eller betalt Tjeneste innhold eller det enkelte kurs, ellers gjelder forøvrig avsnitt 6. om angrerett i disse vilkår.

12. VILKÅR FOR OPPHØR

I tilfelle mistanke om eller dokumentert uautorisert bruk av Tjenestens innhold og det enkelte kurs, eller hvis du ikke overholder disse Salgsbetingelsene, kan vi si opp avtalen din med oss, eller suspendere tilgangen din til Tjenesten med rimelig varsel.

I den utstrekning som tillates av norsk lov, er vi uten ansvar for oppsigelse av avtalen, eller hvis vi suspenderer din tilgang til Tjenesten. Dette innebærer blant annet at vi ikke gir refusjon.

13. EKSTERNE LENKER OG INFORMASJON

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av eller er relatert til Selskapet. Selskapet er ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. En Kunde som forlater Nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsteder, gjør dette på egen risiko.

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

Kundens bruk av Tjenesten eller elementer innhentet gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenestene leveres «som den er», uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte.

Selskapet gir således ingen garanti for, eller tar ansvar for, at innholdet som leveres av Selskapet, herunder fra kursholdere, er nøyaktig, fullstendig og feilfritt. Videre gir Selskapet ingen garanti for at Tjenesten vil være feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, at Tjenesten eller Nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at Tjenesten eller produktene innhentet gjennom Tjenesten vil oppfylle Kundens behov eller forventninger. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens anvendelse av informasjon og kunnskap tilegnet gjennom bruk av Tjenesten.

15. ENDRINGER

Med unntak for de bestemmelser som regulerer de viktigste kontraktsmessige forpliktelser mellom Kunden og Selskapet, har Selskapet rett til å revidere og endre disse vilkårene fra tid til annen for å gjenspeile endringer i virksomhetens behov, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i funksjoner og funksjonalitet, endringer i markedsforholdene, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter, endringer i relevante lover og regelverk og endringer i systemer. Endringene trer i kraft umiddelbart etter at de har blitt annonsert på Nettstedet og fortsatt bruk av Tjenesten etter kunngjøring av endringer til disse vilkårene betyr at Kunden aksepterer og samtykker til endringene, i den grad det er tillatt etter gjeldende lover.

16. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Disse Kjøpsvilkårene reguleres av norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle tvister i forbindelse med forståelsen av disse Kjøpsvilkårene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved ordinær domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.

17. FORCE MAJEURE

Selskapet vil ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av, noen av sine forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor rimelig kontroll («force majeure»). Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, Internett feil eller forsinkelser, stormer, pandemier eller andre lignende hendelser.